GDPR

Skyddet för din personliga integritet är viktigt för Trumbäcken Fastighets AB och Trumbäcken Fastighetsförvaltning och Service AB. Det gäller såväl hyresgäster och kunder som anställda och samarbetspartners som kan ha personuppgifter som vi behandlar. Här kan du läsa varför och hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett mejl till info@trumbacken.se

Vilken information kan komma att samlas in

Du kan direkt eller indirekt komma att lämna information om dig själv till oss, t.ex. när du kontaktar oss i olika ärenden eller när du betalar din hyra. Detta kan vara:

  • Person- och kontaktinformation– namn, personnummer, aviseringsadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation– bankkontonummer, hyresinbetalningar etc.

Vad gör vi med informationen om dig?

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom kronofogden, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har samtyckt till att vi gör det.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag och organisationer som hyresvärden vid var tid samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, såsom Fastighetsägarna, Almega, hyresgästorganisationer mfl.

 Var behandlar vi dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter behandlas inom Sverige

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

DINA RÄTTIGHETER

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som behandlas av dig korrigerade.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om desamma inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter att spara uppgifter, som hindrar oss från att omedelbart radera vissa av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning och från konsumenträttslagstiftning. Vi kommer då att blockera de personuppgifter som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

  • Rätt att invända mot behandling. Du också rätt att i vissa fall invända mot och begära begränsning av viss behandling av personuppgifter om dig.

Rätt till dataportabilitet. Du har också i flera situationer rätt till dataportabilitet av de personuppgifter som du själv tillhandahållit oss.

 

Vad gäller för cookies och liknande tekniker?

 

Kontakta oss

Trumbäcken Fastighets AB är registrerat hos Bolagsverket med org. nummer 556018-7543 och har sitt säte i Falun.

Trumbäcken Fastighets AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Trumbäcken Fastighetsförvaltning och Service AB är registrerat hos Bolagsverket med org. nummer 556458-9926 och har sitt säte i Falun.

Trumbäcken Fastighetsförvaltning och Service AB är personuppgiftsbiträde vid behandling av hyresgästers personuppgifter och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten) https://www.datainspektionen.se/ med eventuella klagomål vad gäller vår behandling av dina personuppgifter.

—-
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-22.

 

Copyright © 2020 Trumbäcken AB