Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet

”Vår affärsidé bygger på att förädla områden, bostäder och lokaler för våra hyresgäster. Det innebär att allt vi gör syftar till att förändra ett tillstånd till det bättre för våra intressenter. Att denna förädlingsresa sker på ett hållbart sätt är en grundförutsättning för oss för att vi över tid ska vara ett attraktivt företag som bidrar till en positiv utveckling för våra hyresgäster, medarbetare, leverantörer, ägare och de lokalsamhällen där vi är verksamma.

Trumbäckens hållbarhetsarbete kan delas in i tre områden: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Ekonomisk hållarbarhet

Trumbäcken ska vara ett långsiktigt fastighetsbolag som genom löpande uppgradering av områden, bostäder och lokaler, en låg skuldsättning och ett systematiskt förbättringsarbete i samverkan genererar stabila kassaflöden. Vi ställer höga krav i vår uthyrningspolicy för att säkerställa att våra hyresgäster har råd att betala hyran samt att företagets hyresförluster minimeras.

Miljömässig hållbarhet

Trumbäcken ska sträva efter att bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle genom att fokusera på resurseffektivitet, minskad energianvändning och att i alla lägen fatta beslut som minimerar företagets klimatpåverkan. En långsiktig överlevnadsfråga är också att säkerställa att Trumbäckens fastigheter klarar av att rent fysiskt hantera de långsiktiga klimatförändringar vi står inför.

Resurseffektivitet

Resurseffektivitet innebär att vi försöker hushålla med de fysiska resurserna i vår förvaltnings- och förädlingsverksamhet

Läs mer

Minskad energianvändning

Vi strävar efter att i alla lägen fatta beslut som minskar den totala energianvändningen för våra fastigheter.

Läs mer

Klimatpåverkan

Vi strävar alltid efter att välja det alternativ som minimerar företagets klimatpåverkan.

Läs mer

Social hållbarhet

Trumbäcken ska i det sociala hållbarhetsarbetet sträva efter att fatta beslut som bidrar till områden och samhällen som är jämlika, öppna, trygga och toleranta. Denna strävan ska finnas såväl i den egna organisationen som i vårt agerande mot våra intressenter. Nedan följer några konkreta exempel för hur detta tar sig uttryck i vårt dagliga arbete.

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att säkerställa att våra medarbetare har goda förutsättningar för ett långsiktigt arbetsliv. Vi strävar efter att möjliggöra mångfald i vår egen organisation, hos våra samarbetspartners och på våra områden. Vi uppmuntrar gårdsgrupper och hyresgästdrivna initiativ på våra områden för att skapa förutsättningar för en attraktiv yttre miljö vilket genererar ökad trivsel och trygghet. Vi genomför hyresgästundersökning vartannat år. Hyresgästundersökningen ger viktig input till företagets verksamhet för att säkerställa att vi har nöjda hyresgäster som väljer att bo hos oss länge. Vi samarbetar med kommunerna på de orter där vi är verksamma och erbjuder kommunen att hyra lägenheter för sociala ändamål. Vi samarbetar med föreningslivet för att hitta långsiktiga lösningar som kan bidra till ökad trivsel och trygghet på våra områden.

Exempel från vårt hållbarhetsarbete – PMU Piteå

PMU Piteå – Trumbäcken samarbetar med PMU Second Hand i Piteå för att möblera upp lägeheter och bidrar därmed till ekonomisk, miljömässig och social hållarbarhet. För Trumbäckens del blir det en kostnadseffektiv lösning som skapar en hög kundnöjdhet genom hemtrevligt inredda lägenheter. Vi är med och sparar på miljön genom att minimera inköpen av nya varor. Socialt är vi med och bidrar till PMUs Piteå viktiga biståndarbete i Piteå och runt om i världen

Exempel från vårt hållbarhetsarbete – Kurdiska kvinnoföreningen Borlänge

Kurdiska kvinnoföreningen Borlänge – Trumbäcken upplåter och sponsrar en lokal för den kurdiska kvinnoföreningen på området Simsmyr i centrala Borlänge. Deras verksamhet syftar till att hjälpa barn på Trumbäckens område med läxläsning och fritidsaktiviteter. För Trumbäckens del bidrar detta samarbete till en ekonomisk hållbarhet då kundnöjdheten ökar och oroligheterna på området minskar när barnen får träffas för stimulerande aktiviteter. Den sociala hållbarhetsaspekten i detta projekt kan inte underskattas då alla barn, oavsett bakgrund, får hjälp med sina studier, vilket bidrar till ökad jämlikhet, trygghet och tolerans.

Exempel från vårt hållbarhetsarbete – återbruk av byggavfall

Byggavfall från våra lägenhetsprojekt står för en står del av klimatpåverkan. I samverkan med Borlänge Energi har vi ett upplägg där vårt byggavfall från våra lägenhetsprojekt Falun och Borlänge levereras till Dala Återbygg Depå. Där kan företag och privatpersoner, till ett konkurrenskraftigt pris, köpa begagnade byggvaror som får en ny chans i nya projekt!